PROCEDURE  & VOORWAARDEN   


Belangrijke  informatie:

 • Stichting Friends4straydogs voldoet aan alle eisen, gesteld door de Nederlandse overheid, en bemiddeld rescue honden en katten volgens de officiele wet- en regelgeving ingaand 1 november 2021:

  • UBN & Trace
  • Vakbekwaamheid Honden- en kattenbesluit 
  • KVK
  • Schriftelijke Huisdierenbijsluiter hond, (inclusief onze manual).

 • Stichting Friends4Straydogs werkt alleen samen met Europees gecertificeerde en ervaren dierentransporteurs.
 • Alle honden en katten zijn voor de reis, klinisch onderzocht door gediplomeerde dierenartsen.
 • Alle honden en katten voldoen aan de Europese richtlijnen met betrekking tot gezondheid vaccinaties en vervoer naar Nederland
 • De 'onkostenbijdrage voor de hond/ kat is uw bijdrage voor de gemaakte kosten en is daarom GEEN  koopsom.

 • De 'onkostenbijdrage' is inclusief verplichte vaccinaties, medische controle, Europees paspoort, aanbrengen chip, ontwormen, anti parasiet behandelingen, sterilisatie/ castratie honden ouder dan 8 maanden/katten ouder dan 6 maanden.

 • De aanduiding van het formaat van de hond, kan in werkelijkheid iets afwijken.
  Wij zijn afhankelijk van de informatie die wij ontvangen vanuit de opvang van de hond,  
  Het is ondoenlijk om binnen een armzalig asiel , iedere hond te meten en te wegen.
  Het werkelijke formaat in de tekst van de hond kan hierdoor iets afwijken dan het vermelde formaat. 

 

 • Alle honden en katten die wij bemiddelen worden zoals het hoort, bij de nieuwe houder thuis gebracht. 

   


  Formaat aanduiding honden:

  • 30-40 cm Klein

  • 40-45 cm Kleine middelmaat

  • 45-50 cm Middelmaat

  • 50-55 cm Grote middelmaat

  • 55 en meer Groot formaat  PROCEDURE  & VOORWAARDEN   

  1). De intake procedure:

   

  a. De kandidaat vult het interesse-formulier in. Dit kan online op de website of via de email.
  Ons team bespreekt intern uw interesse-formulier. Hierbij kijken wij of de hond kan passen binnen de situatie. Hierin respecteren wij uw privacy.

   b. Als ons ervaren team denkt dat uw situatie een goede match kan zijn, nodigen wij u uit voor een gesprek.

   c. Als het team van mening is dat uw situatie niet past voor de betreffende hond of kat, ontvangt de kandidaat schriftelijk, via de email, uitleg.

   d. Na een positief gesprek, wordt er een huisbezoek ingepland door een vrijwilliger.

   e. Door gebrek aan vrijwilligers in het land, werken wij tevens met video (-verbinding), voor online huisbezoek.

  f. Na een positief huisbezoek, wordt de hond of kat voor u gereserveerd. Kandidaten ontvangen schriftelijk, via de email, de reservering.

   

  2). De adoptieprocedure

   

  g. Zodra de hond of kat voor u is gereserveerd, dienen er een aantal belangrijke zaken geregeld te worden. Zoals het reserveren van de reis en bezoek aan de dierenarts.

   

  h. De onkostenbijdrage bestaat uit, de reserveringskosten/reiskosten (hond 185 euro/kat 150 euro).

  De onkostenbijdrage bestaat uit, bijdrage medische/dierenarts kosten. Dit kan per dier wisselend zijn en is afhankelijk van het tarief van de dierenarts. Kosten verplicht gestelde schriftelijke “Huisdieren-bijsluiter Hond” en indien niet in bezit van adoptant, door de stichting goed bevonden 3-punt veiligheidstuig.

   

   i. Een veilig en zogenaamd 3-punts anti ontsnappingstuig, is voorwaarden voor plaatsing (buitenlandse)hond.

   j. Indien adoptant wenst zelf een 3-punts veiligheidstuig aan te schaffen, dient adoptant dit kenbaar te maken bij het team. Niet alle tuigen zijn veilig bevonden.

   k.. De gevraagde onkostenbijdrage voor hond of kat, is een bijdrage voor de gemaakte kosten en geen koopsom en niet altijd kostendekkend.

   

  Stichting Friends4straydogs, is een non-profit organisatie en werkt volledig zonder winstoogmerk.
  Ons team zet zich volledig belangeloos in.

   

  3). De reservering van de hond of kat.

   

  l. Op het moment van ontvangt reservering per email, is de reis voor de hond of kat, door ons gereserveerd.

   

  m. De onkostenbijdrage met hierbij kosten manual, 3-punts veiligheidstuig en de borg van 25 euro, dient uiterlijk 7 dagen voor de reisdatum, per bank, aan stichting Friends4straydogs te zijn voldaan.


  De borg, 3-punt veiligheidstuigje en manual, is niet van toepassing voor adoptie van een kat.

   

  n.. Voor teruggave borg, dient de adoptant, de overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend toe te zenden. En schriftelijk aan te tonen, d.m.v. de bevestiging aanmelding databank, dat de hond is geregistreerd, met hierbij vermelding van de bankrekening, naar email: stichtingfriends4straydogs@yahoo.com

   

  o. Uiterlijk 2 dagen voor de reis wordt de hond of kat, nogmaals klinisch gecontroleerd door de dierenarts.
  Dit voor afgifte officieel gezondheidscertificaat. De hond of kat wordt voor de reis, ontwormd en behandeld tegen parasieten.

   

  p. Wij streven naar een reisdatum van maximaal 2 à 3 weken na reservering van de hond of kat. (n.v.t. voor honden die reeds in Nederland verblijven).

   

   q. Indien de hond of kat, op verzoek van adoptant, niet kan reizen op de eerste geplande reisdatum naar Nederland, b.v. vakantie, verhuizing enz. en hierdoor de hond of kat langer binnen de opvang dient te logeren, zijn wij hiervoor genoodzaakt een vergoeding van 2 euro per dag in rekening te brengen voor de verzorging en voer. Immers de hond of kat is voor u gereserveerd.

   

  r. Wij verwachten van de adoptanten een goede voorbereiding, als verantwoordelijke houder van de hond of kat. Van belang is de Handleiding rescue-hond (zie de website), goed doorlezen, maar ook praktische zaken zoals verlof, deugdelijke looplijnen, halsband, kwalitatief goed voer, bench en mand of kussen, voerbak, waterbak, enz.)

  4). Annulering na reservering hond of kat.

   

  s. Na ontvangt door adoptant van de reservering, zijn er kosten gemaakt om de hond of kat te laten reizen. Dit is op verzoek van de adoptant, immers u wilde de hond of kat een “thuis” bieden.

   

  t. Deze gemaakte kosten, de reserveringskosten, dienen wij dan ook in rekening te brengen. Voor een hond is dit 185 euro voor een kat 150 euro. Immers de reservering is reeds gemaakt voor de reis, er is een kennel gereserveerd, hier zijn kosten aan verbonden. Restitutie is voor de reeds gemaakte reservering dan ook niet mogelijk.

   

  u. Indien de hond of kat in de week van de reis geannuleerd is, zijn wij tevens genoodzaakt de kosten voor de verplichte medische controle en bloedtest in rekening te brengen. Indien de hond of kat op een later moment wordt geadopteerd, dient dit opnieuw plaats te vinden. Deze controle en test is op een later moment van adoptie niet meer geldig. Dit brengt dubbele kosten met zich. De stichting en de verzorger van de hond of kat is niet verantwoordelijk voor deze gemaakte kosten, na annulering binnen 7 dagen van de reis.

   

  v. Annuleren en restitutie gedeelte onkostenbijdrage van de hond of kat, dient schriftelijk aangevraagd te worden met hierin vermeld de reisdatum hond of kat en bankrekeningnummer, naar email: stichtingfriends4straydogs@yahoo.com

  5). Importmelding en registratie hond of kat.

   

  w. Officieel dient u als nieuwe houder van de hond of kat binnen 24 dagen na aankomst bij u te registreren.

   

  x. Voor honden, is dit de importmelding bij de dierenarts op het UBN-nummer van stichting.

  Friends4straydogs, waardoor het chipnummer vrij komt voor registratie op uw naam.

  Voor katten is dit alleen de chipregistratie en is dit direct door adoptant online te regelen via de databank www.ndg.nl

   

  y. Zodra door de stichting de volledige ingevulde en ondertekende overeenkomst alsmede de hond volledig is geregistreerd, ontvangt de houder de door ons berekende borg  retour. Zie hiervoor ook punt 3.d). binnen deze voorwaarden.

   

  Stichting Friends4straydogs voldoet aan de Europese regel- en wetgeving m.b.t. gezondheid, vaccinatie en transport.


  6). Nazorg.

   

  Stichting friends4straydogs is een betrokken organisatie, ook na bemiddeling van de hond of kat.

  Om de houders op weg te helpen is door ons de Handleiding rescue- hond samengesteld en geschreven.

   

  Het kan zijn dat u toch een vraag heeft over dit belangrijke proces of tegen een probleem aanloopt. Hiervoor is onze nazorg bedoeld.
  De nieuwe houder van de hond of kat is verantwoordelijk voor de begeleiding, onze nazorg staat u hierin bij met advies en tips.

   

  6-a) De nieuwe houder van de hond is bereid contact op te nemen met onze nazorg medewerkster, voor updates over de hond en kat en op het moment dat de houder tegen een probleem aanloopt.

   

  6-b) Na adoptie voegt de houder van de hond of kat, het telefoonnummer van de nazorg, in contacten.  (Zie de gegevens van stichting Friends4straydogs voor dit nummer in onze schriftelijke manual)

   

  6-c) Indien u een vraag heeft of advies nodig heeft, stuur dan onze nazorg-medewerkster een whatsapp berichtje, met hierin duidelijk uw naam, de naam van de hond en adoptie-datum.

   

  6-d) Onze nazorg-medewerkster neemt z.s.m. contact met u op.

   

  6-e) Indien de nazorg aanvullend advies nodig heeft n.a.v. uw vraag of probleem neemt zij contact op met de honden-gedragstrainer waar onze stichting nauw mee samenwerkt.

   

  6-f) Als blijkt dat de nazorg niet zelf een passend antwoord of advies kan geven, n.a.v. de hulpvraag, geven wij advies om contact op te nemen met een goed bekendstaande gedragstrainer die samen met u oplossingsgericht aan het werk gaat. Een honden- gedragstrainer is een andere discipline dan een zogenaamde hondengedrag-kundige. Onze ervaring is helaas dat deze een verslag schrijven maar niet oplossingsgericht samen met de houder en de hond aan het werk gaan, met alle gevolgen van dien. Juist dit willen wij met onze nazorg vermijden.

  Overleg daarom altijd vooraf met onze nazorg-medewerkster, voordat u een traject inslaat samen met een zogenaamde gedragstherapeut of bepaalde training/methode, waarvan achteraf blijkt dat deze methode niet past bij de hond of kat en de problemen hierdoor toenemen.

  Helaas zijn er veel zogenaamde hondengedrag-kundige actief met of zonder mooi diploma maar in de praktijk vaak niet tot oplossingen komen. In de praktijk zien wij te vaak geen afname maar toename van het probleem.

   

  6-g) De door de stichting aangeboden nazorg, is service, echter medewerking van de houder is wel een vereiste.
  De adoptant is immers zelf de begeleider van de hond.

   

  Ons team heeft jarenlange ervaring met bemiddeling, begeleiding en opvang van (buitenlandse)honden.
  Onze ervaring is: Indien het acclimatiseren niet slaagt dit in 99% van alle situaties aan de verkeerde begeleiding te wijten is.
  Te vaak wordt de tijd en het geduld onderschat, dat nu eenmaal het acclimatiseren vraagt voor de hond.
  Men neemt de informatie niet serieus en denkt zelf het beter te weten.
  Dit is dan ook de reden dat onze stichting werkt met een procedure voor adoptie om zo een inschatting te kunnen maken of de kandidaat past voor de gekozen hond. Zo willen wij achteraf teleurstelling en herplaatsing vermijden.

   

  7). Herplaatsing hond of kat na adoptie.

   

  7-a) Indien de hond of kat na adoptie, herplaatst dient te worden, dient u stichting Friends4straydogs hiervan op de hoogte te stellen.

   

  7-b) Zonder toestemming van stichting Friends4straydogs, dient de hond niet herplaatst te worden door de adoptant.

   

  7-c) Er wordt met u een bel-afspraak gemaakt doorn de zorgmedewerkster om de situatie met u te bespreken.

   

  7-d) Het kan zijn dat een goede begeleiding en training de oplossing is. Dit wordt dan ook met u besproken en de mogelijkheden hiervoor genoemd.

   

  7-e) Indien er een andere reden is voor herplaatsing, start stichting Friends4straydogs hiervoor een nieuwe procedure voor herplaatsing.

   

  7-f) Stichting Friends4straydogs rekent geen herplaatsing.

   

  7-g) Stichting Friends4straydogs is er geen restitutie van de door de adoptant betaalde onkostenbijdrage voor de hond.
  De onkostenbijdrage is immers geen koopsom, wel een bijdrage voor de gemaakte kosten voor de hond.

   

  7-h) Bij herplaatsing van de hond of kat, komt de bijdrage gevraagd voor de herplaatsing aan de nieuwe adoptant, ten goede aan het asiel/opvang van de hond, zodat door deze donatie als voorbeeld een oud en versleten hok vervangen kan worden.

   

  7-i) Kosten voor promotie, denk hierbij aan advertentiekosten deze kosten zijn voor rekening van de eerste adoptant, die de hond wenst te herplaatsen.

   

  7-j) Stichting Friends4straydogs werkt altijd in belang welzijn van de hond. Ook als de hond herplaatst dient te worden en volgen wij de procedure voor adoptie.

   

  7-k) Eerste adoptant, dient mee te werken aan deze herplaatsing, foto’s en video’s en karakter omschrijving van de hond aan te leveren.